REGULAMIN

RADY RODZICÓW

Szkoły Podstawowej Nr 314

im. „Przyjaciół Ziemi”

ul. Porajów 3, 03-188 WARSZAWA

Warszawa, dnia 26.09.2013

 

ROZDZIAŁ I

PODSTAWY PRAWNE

§ 1

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 314 im. „Przyjaciół Ziemi” w Warszawie działa na podstawie Art. 53 I 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 r. ze zmianami).

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA RADY

 § 2

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową numer 314 w Warszawie,
 2. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły,
 3. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły,
 4. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły,
 5. radzie klasowej – należy przez to rozumieć radę wybieraną przez rodziców uczniów, poszczególnych oddziałów szkolnych, tzw. trójki klasowe,
 6. Przewodniczącym, wiceprzewodniczącym, sekretarzu, skarbniku – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby pełniące te funkcje w Radzie,
 7. Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Rady,
 8. Komisji rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję rewizyjną Rady.

§ 3

 1. Celem Rady jest reprezentowanie ogółu rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły,
 2. Zadaniem Rady jest w zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły a szczególności:
  1. współpraca z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną,
  2. współpraca z Samorządem Uczniowskim,
  3. współpraca z organami nadzorującymi działanie szkoły oraz instytucjami i organizacjami wspierającymi szkołę,
  4. gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły oraz ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,
  5. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły, określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady,
  6. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
  7. znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych szkoły
  8. finansowe i organizacyjne wspieranie działalności Szkoły.
 3. Przedstawiciel Rady uczestniczy w wyborach do konkursu na stanowisko Dyrektora.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA DZIAŁANIA RADY i KOMISJI REWIZYJNEJ

§ 4

 1. W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Klasowych wybieranych w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym.
 2. Rada wybiera w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów:

a)       Prezydium Rady,

b)       Komisję Rewizyjną,

 1. Prezydium Rady składa się z maksymalnie 7 członów, w której skład muszą wchodzić:

a)       Przewodniczący,

b)       Wiceprzewodniczący,

c)       Sekretarz,

d)       Skarbnik.

 1. Komisja Rewizyjna składa się maksymalnie z 5 osób, w której skład muszą wchodzić:

a)       Przewodniczący,

b)       co najmniej 2 członków.

 1. Członkowie Prezydium Rady nie mogą wchodzić w skład Komisji Rewizyjnej.
 2. Nowo wybrane Prezydium Rady i Komisja Rewizyjna muszą się ukonstytuować na pierwszym swoim zebraniu.
 3. Rada, Prezydium Rady oraz Komisja Rewizyjna sporządzają protokół z każdego swojego zebrania. Protokół podpisują protokołujący oraz prowadzący zebranie.
 4. Kadencja Rady i Komisji Rewizyjnej trwa 1 rok począwszy od miesiąca września do 30 – go września następnego roku.

ROZDZIAŁ IV

SPOSÓB PRACY RADY ORAZ JEJ ORGANÓW WEWNĘTRZNYCH

§ 5

 1. Rada jest społecznym organem Szkoły, który reprezentuje ogół rodziców Szkoły.
 2. Rada działa na zebraniach plenarnych oraz poprzez organy wewnętrzne.
 3. Na zebrania Rady zapraszana jest Dyrekcja Szkoły, a mogą w nich uczestniczyć także wszystkie osoby zainteresowane jej pracą.
 4. Rada organizuje swoje spotkania przynajmniej 3 razy w roku szkolnym, przy czym, w każdym semestrze musi odbyć się przynajmniej jedno spotkanie Rady.
 5. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
  1. występowanie we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły do Dyrektora oraz pozostałych organów Szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór nad Szkołą,
  2. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego Szkoły i programu profilaktyki,
  3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora,
  4. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
  5. opiniowanie możliwości podjęcia w Szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację,
  6. występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli,
  7. wybór przedstawicieli rodziców do Rady, komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów Szkoły,
  8. uchwalanie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian,
  9. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie,
  10. uchwalanie propozycji wysokości składek rodziców Szkoły.
  11. zatwierdza sprawozdanie finansowe Rady,
  12. zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

 

§6

 

 1. Do podstawowych zadań Prezydium należy:
  1. bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarkę finansową Rady,
  2. realizacja preliminarza Rady,
  3. wykonywanie uchwał Rady,
 2. Prezydium reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów szkoły wobec Dyrektora, nauczycieli, samorządu uczniowskiego oraz na zewnątrz.
 3. Prezydium ustala dni swoich zebrań.  Informacje zostają podane do wiadomości ogółu rodziców na tablicach ogłoszeń w szkole oraz na stronie internetowe Rady.

 

§7

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalności Prezydium.
 2. Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy w szczególności:
  1. bieżące kontrolowanie finansowej Prezydium,
  2. przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,
  3. opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady,
  4. wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.

 

§8

 

 1. Pracami Rady i Prezydium kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący lub inny członek rady wskazany przez przewodniczącego.
 2. Członkowie Prezydium wykonują swoją pracę społecznie.
 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Prezydium, Rada przeprowadza wybory uzupełniające na zwolnione miejsce.

 

§9

 

 1. Rada Klasowa reprezentuje ogół rodziców uczniów oddziału szkolnego wobec Dyrektora i innych organów Szkoły.
 2. Do zadań rady klasowej należy w szczególności:
  1. realizowanie celów Rady na terenie danej klasy,
  2. prezentowanie opinii i wniosków formułowanych przez rodziców uczniów klasy wobec Dyrektora i nauczycieli,
  3. występowanie z wnioskami dotyczącymi pracy Szkoły do Rady.
 3. Pracami rady klasowej kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności inny członek rady klasowej.

 

 

ROZDZIAŁ V

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY

§10

 1. Rada gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:

a)       dobrowolnych składek rodziców,

b)       darowizn od osób fizycznych, instytucji, fundacji i organizacji,

c)       imprez organizowanych przez Radę

d)       innych źródeł .

 1. Wysokość miesięcznych składek rodziców ustala w formie uchwały Prezydium Rady na początku każdego roku szkolnego.
 2. Wpłaty na fundusz Rady są dobrowolne i ostateczna ich wysokość jest ustalana indywidualnie przez każdego rodzica.
 3. Pieniądze uzyskane ze zbiórki przechowywane są na koncie bankowym Rady.

 

 1. Wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać, w formie pisemnej:

a)       Dyrektor,

b)       nauczyciele,

c)       pedagog szkolny,

d)       kierownik świetlicy,

e)       rady klasowe,

f)        członkowie Rady,

g)       samorząd uczniowski.

 

§11

 

 1. Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz. Za jego realizację odpowiada Prezydium.
 2. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania zgromadzonymi środkami.
 3. O wydatkowaniu ośrodków Rady decydują

a)       do 500 zł – Przewodniczący lub Skarbnik Rady

b)       do 1500 zł – Prezydium Rady

c)       powyżej 1500 zł – cała Rada.

 1. Osoby upoważnione do dokonywania wypłat z konta bankowego wskazywane są przez Prezydium Rady na zebraniu plenarnym Rady. Wśród nich muszą znaleźć się:

a)       przewodniczący Rady

b)       skarbnik Rady

 1. Rada posiada  odrębność  finansową od komisji ds. świetlicy. Kompetencje komisji do spraw świetlicy określa Prezydium RR.

 

ROZDZIAŁ VI

OBSŁUGA KSIĘGOWO-RACHUNKOWA ŚRODKÓW FINANSOWYCH RADY

§12

 1.  Obsługę księgowo – rachunkową Rady może prowadzić księgowa bądź osoba / osoby wskazane przez Radę. Powołana do prowadzenia obsługi księgowo-rachunkowej osoba może pracować odpłatnie lub społecznie.
 2. Do pełnienia bezpośredniego nadzoru i kontroli nad pracą księgowego Rady powołuje się Komisję Rewizyjną.
 3. Komisja Rewizyjna przynajmniej dwa razy w roku szkolnym ma obowiązek skontrolowania poprawności gospodarowania środkami Rady.
 4. Komisja Rewizyjna sporządza w formie pisemnej sprawozdanie z przeprowadzonych  kontroli. Zostaje ono przedstawione ogółowi rodziców, Radzie.
 5. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§13

 1. Treść niniejszego REGULAMINU odczytano na zebraniu Prezydium Rady w dniu i w głosowaniu jawnym uchwalą zebrania przyjęto do stosowania.
 2. Jakiekolwiek zmiany w niniejszym REGULAMINIE wymagają uchwal zebrania Prezydium Rady pod rygorem nieważności.
 3. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały.
 4. We wszystkich sprawach nie unormowanych w tym REGULAMINIE mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
 5. Z dniem uchwalenia niniejszego REGULAMINU tracą ważność wszystkie dotychczas obowiązujące regulaminy i zapisy dotyczące zasad działania Rady.